Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Begrippen en definities van deze Algemene Voorwaarden. De begrippen zijn in deze algemene voorwaarden aangegeven met een hoofdletter:

 1. 24/7 Discount: 24/7 Discount is onderdeel van Hotshopper B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 54245885. Tevens wordt met 24/7 Discount, elk opvolgend domein bedoeld waar naartoe wordt verhuisd.
 2. Website: www.247discount.nl
 3. Bezoeker: iedereen die de Website bezoekt of heeft bezocht.
 4. Member: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Hotshopper B.V., in Nederland woonachtig of gevestigd is en beschikt over een Nederlands bankrekeningnummer.
 5. Account: de (persoonlijke) omgeving van de Member waarop de status van het Tegoed staat en persoonlijke gegevens kunnen worden gewijzigd.
 6. Adverteerder: de Adverteerder die op haar website producten en/of diensten aanbiedt en waar de Member met een link via de Website naartoe wordt geleid om voor een Korting in aanmerking te komen.
 7. Transactie: een transactie is een aankoop van een product of dienst bij de Adverteerder die uitgevoerd wordt door een Member op de website van de Adverteerder. De Transactie is geslaagd als de Adverteerder de aankoop heeft goedgekeurd.
 8. Korting: op de Website van 24/7 Discount worden de kortingen weergegeven die bij een Transactie bij een Adverteerder van toepassing kunnen zijn. De korting (een vast bedrag per aankoop of een percentage van het totale aankoopbedrag excl. BTW) varieert per Adverteerder en eventueel per product of dienst.
 9. Tegoed: Ontvangen korting in het account van de Member. Zie artikel 4 lid 1
 10. Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen Hotshopper B.V. en Member, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.
 11. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen/transacties van 24/7 Discount zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit geldt tevens voor het forum en de discussies en berichten die daarop worden geplaatst.
 2. Indien een Member naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door 24/7 Discount, dan wel Hotshopper B.V. is ingestemd.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere bezoeker van de Website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met 24/7 Discount in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 4. Op de Korting, die op de Website worden weergegeven, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze aanvullende voorwaarden staan vermeld op de pagina van de betreffende Adverteerder op de Website.

Artikel 3 - Inschrijving

 1. Om gebruikt te kunnen maken van de door 24/7 Discount aangeboden Korting en overige diensten/modules dient Member zichzelf vrijwillig en gratis aan te melden op de Website. Member kiest een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee het Account (en daarmee het Tegoed) kan worden beheerd. De inschrijving en het gebruik van 24/7 Discount is kosteloos. De Bezoeker is gehouden het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door te registreren, verklaart hij dat ook te hebben gedaan. Hij verklaart daarbij tevens dat hij is bevoegd om gebruik te maken van de Website en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden te handelen.
 2. Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk en mogen niet aan derden worden verstrekt. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet overdraagbaar.
 3. Member moet de gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. 24/7 Discount is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Member, die zich aanmeldt op de Website, ook daadwerkelijk de Member is. Member dient 24/7 Discount op de hoogte te stellen als Member een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. 24/7 Discount heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
 4. Het is Member slechts toegestaan één Account per persoon te gebruiken. Het beheren dan wel aanmaken van meerdere Accounts door Member is niet toegestaan.
 5. Na elke jaarwisseling zal het Account van de Member toegangelijk zijn op een opvolgend domein waar naartoe wordt verhuisd.

Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden

 1. De Korting wordt aangeboden door 24/7 Discount en niet door de Adverteerder. Van 24/7 Discount krijgt Member een geldbedrag in het Account te zien na een geslaagde Transactie. Deze Korting of het geldbedrag wordt niet weergegeven in het bestelproces van de Adverteerder. De Korting wordt vertaald naar een geldbedrag en na een geslaagde Transactie bijgeschreven op het Account van Member als Tegoed. Het Tegoed is inclusief BTW.
 2. Een Korting gebaseerd op een percentage wordt in de basis berekend over het orderbedrag exclusief BTW en verzendkosten.
 3. Een Korting wordt automatisch toegekend aan het account van de Member. Zodra de Adverteerder de Transactie heeft goedgekeurd wordt de Korting omgezet in Tegoed. Korting kan wijzigen zodra de inhoud van de Transactie wijzigt.
 4. Een Adverteerder kan een Transactie afkeuren als de Transactie niet volledig wordt afgerond waardoor de Korting niet wordt omgezet in Tegoed.
 5. Member dient de website van een Adverteerder te bezoeken via een link, die wordt getoond op de website van 24/7 Discount. Zonder de door 24/7 Discount aangegeven link is het niet mogelijk voor Member om een Korting te ontvangen. Bovendien dient Member tijdens de Transactie ingelogd te zijn op de Website van 24/7 Discount om een Korting te ontvangen. Het is belangrijk dat Member de browser tijdens het bestelproces niet sluit of naar een andere website surft. Wanneer Member tussen de click-out vanaf de Website naar de Adverteerder en de Transactie op andere websites surft kan 24/7 Discount de Korting mogelijk niet aan het Account toevoegen.
 6. Member dient cookies niet uit te schakelen. Uitschakeling van cookies heeft tot gevolg dat Transacties niet kunnen worden geregistreerd door de Website en de Adverteerder. De Korting kan in dat geval niet worden toegekend aan het Account van de Member.
 7. Indien Member de aankoop via een Adverteerder geheel of gedeeltelijk annuleert dan wel retourneert, komt de Korting te vervallen (in dat geval wordt de Transactie aangemerkt als 'afgekeurd'). Voorgenoemde kan zowel voor als na het uitkeren van het Tegoed geschieden.
 8. Een Korting wordt omgezet in Tegoed zodra de Adverteerder de Transactie heeft goedgekeurd en hier 24/7 Discount van op de hoogte heeft gesteld. 24/7 Discount heeft geen enkele invloed op de beslissing van de betreffende Adverteerder om de transactie als een geslaagde transactie aan te merken.
 9. De status van een Transactie wordt door een Adverteerder aan 24/7 Discount gerapporteerd. 24/7 Discount gaat ervan uit dat deze rapportage juist is en sluit aansprakelijkheid in het geval van foutieve rapportages ten aanzien van de Member uit. Member dient zelf zorg te dragen voor voldoende bewijsmateriaal indien de rapportages van een Adverteerder onjuist is. Member kan bewijsmateriaal aandragen bij 24/7 Discount om aanspraak te maken op de Korting. 24/7 Discount zal binnen haar mogelijkheden optreden voor de belangen van Member.
 10. 24/7 Discount ontvangt vergoedingen van de Adverteerders die direct danwel indirect zijn aangesloten bij de Website. Indien een Adverteerder ten aanzien van deze vergoedingen niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt er geen Tegoed bijgeschreven op het account van Member.
 11. 24/7 Discount geeft Member geen enkele garantie dat de Korting in combinatie met andere spaar- of kortingsacties kan worden gebruikt (bijvoorbeeld kortingsacties van de Adverteerder zelf). 24/7 Discount aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het afkeuren van een Transactie door een Adverteerder op basis hiervan noch voor enige schade hierdoor onstaan.
 12. Daar waar de Korting gebaseerd is op een munteenheid anders dan de Euro is deze onderhevig aan de wisselkoers op het moment dat de transactie door de Adverteerder is aangemerkt als 'goedgekeurd'.
 13. Indien een Transactie 48 uur na aankoop niet in het account van Member wordt vermeld kan Member een ticket indienen om de niet-geregistreerde aankoop te melden. Dit dient te gebeuren binnen 30 dagen na aankoop. 24/7 Discount zal zich inspannen uit te zoeken waarom de aankoop niet geregistreerd is en of de Korting alsnog kan worden toegekend. 24/7 Discount is niet verplicht niet-geregistreerde aankopen die ouder zijn dan 30 dagen in behandeling te nemen.
 14. Member onthoudt zich ervan overige Members en/of Adverteerders te hinderen of schade toe te brengen. Het is Member verboden processen of programma's op te starten waarvan Member weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks 24/7 Discount, andere Members of Adverteerders, hindert of schade toebrengt. 24/7 Discount is in het voorgenoemde geval bevoegd om het account van Member af te sluiten en een eventueel Tegoed te laten vervallen.
 15. Het Account van Member wordt afgesloten en het Tegoed komt te vervallen indien 24/7 Discount een vermoeden heeft van fraude of misbruik door Member.
 16. 24/7 Discount behoudt zich het recht voor een Korting zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.
 17. Member zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door 24/7 Discount mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker.
 18. 24/7 Discount is niet aansprakelijk voor fouten in de prijzen op de website van Adverteerders.
 19. Korting geldt alleen voor transacties die geheel online worden gerealiseerd, korting is n.v.t. op telefonische aankopen of aankopen in fysieke winkels. Ook als de Transactie online bij 24/7 Discount is gestart en telefonisch of op andere wijze is afgerond of aangepast. De Korting van 24/7 Discount komt in dit geval te vervallen.

Artikel 5 - Uitkering Tegoed

 1. Member krijgt het Tegoed door 24/7 Discount uitgekeerd indien aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan:
 2. 24/7 Discount zal zich inspannen een betalingsverzoek binnen een periode van 30 dagen af te handelen. 24/7 Discount geeft hiervoor echter geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het overschrijden van deze termijn noch voor enige schade hierdoor ontstaan. 24/7 Discount zal administratiekosten in rekening brengen voor het uit te keren Tegoed. De administratiekosten bedragen 0,75 euro en worden bij het Tegoed in mindering gebracht.
 3. Member kan vanaf 25,- euro gespaard Tegoed een uitbetaling aanvragen.
 4. 24/7 Discount betaalt Member per 25,- euro uit, of een veelvoud hiervan.
 5. Het valt binnen de verantwoordelijkheid van Member om zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste adres-, persoons- en rekeninggegevens. 24/7 Discount aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het aanleveren van onjuiste adres-, persoons- of rekeninggegevens noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
 6. Gespaard Tegoed is niet overdraagbaar aan een andere Member of een ander Account.
 7. Tegoed kan alleen worden overgemaakt naar een Nederlandse bankrekening.

Artikel 6 - Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Overeenkomst kan door een partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.
 3. Indien Member één jaar of langer niet actief is op de Website, dan heeft 24/7 Discount het recht om het Account van de Member op te heffen en/of eventueel Tegoed op het Account van Member te laten vervallen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 1. 24/7 Discount is niet aansprakelijk voor websites van derden en de informatie daarop, waaronder mede begrepen websites van Adverteerders.
 2. 24/7 Discount is niet aansprakelijk voor een technisch mankement bij derden, waaronder de Adverteerders, waardoor een Korting niet aan Member kan worden toegekend.
 3. De levering en garantie van via 24/7 Discount gekochte producten of diensten wordt in het geheel via de Adverteerder afgehandeld. 24/7 Discount aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de levering en garantie.
 4. De aansprakelijkheid van 24/7 Discount jegens Member is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het Tegoed van Member met een maximum van 25 euro.
 5. De inhoud van de Website en in uitingen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 24/7 Discount kan echter niet uitsluiten dat informatie onjuist en/of onvolledig is. 24/7 Discount is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de Website of in uitingen.

Artikel 8 - Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat 24/7 Discount door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van 24/7 Discount kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 9 - Intellectueel eigendom

 1. De Website is het intellectueel eigendom van 24/7 Discount, dan wel aan haar gelieerde ondernemingen en worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals onder andere, maar niet uitsluitend auteursrecht en databankrecht. Het ter beschikking stellen van de Website en dienstverlening strekt niet tot overdracht van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom. Ingeval van schending van de intellectuele eigendomsrechten van 24/7 Discount, eindigt het recht om gebruik te maken van de Website.

Artikel 10 - Privacy

 1. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaar je tevens kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de privacyverklaring, welke op de Website te raadplegen is.

Artikel 11 - Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. 24/7 Discount behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Member een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij 24/7 Discount heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Member van kracht blijven.

Artikel 12 - Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door deze Algemene Voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. 24/7 Discount zal in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 5. Bij elektronische communicatie geldt de door 24/7 Discount ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, waaronder het overzicht van het Tegoed op het account, tenzij Member kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.